Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 20-01-2019, 15:08
The Birds The Birds is offline
Senior Member
Join Date: 08-2012
Posts: 406
Re: Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

Quote:
Originally Posted by locha9066 View Post
Tập tọe nghịch python ._. Tặng các bác cái tool mới nghịch đc:
Tool download từ Google Drive không cần chờ nén.
- Yêu cầu:
 • môi trường python 2
 • có id folder/file
 • có internet..
Phù hợp các bạn sinh ziên đi tải tài liệu từ Drive nha :v khỏi cần ngồi chờ nó nén xong lại phải về giải nén..

Link: https://sharengay.com/chia-se-tool-d...ho-nen-folder/

Updated:
 • Check và redownload các file down dở hoặc bị corrupt (down lại từ đầu :v chưa tìm đc cách resume :v )
 • Down đc các file có tên tiếng Việt.
Giờ có lấy được direct link với bỏ cái limit download được không thím? Tính dùng GG Drive để luư file cho web mà sợ cái vụ limit download
Reply With Quote
  #12  
Old 20-01-2019, 15:17
win323's Avatar
win323 win323 is offline
Senior Member
Join Date: 11-2009
Posts: 227
Re: Page 2 - Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

Vừa thấy j2team giờ tha về đây rồi
Reply With Quote
  #13  
Old 20-01-2019, 16:33
lozert's Avatar
lozert lozert is offline
Senior Member
Join Date: 01-2013
Posts: 303
Re: Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

Đúng box đi bác, có gì cũng dễ tìm dễ nhìn. Cái này bác sai mod move vô box phần mềm ấy
Reply With Quote
  #14  
Old 20-01-2019, 17:44
locha9066 locha9066 is offline
Member
Join Date: 05-2018
Posts: 98
Re: Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

Quote:
Originally Posted by lozert View Post
Đúng box đi bác, có gì cũng dễ tìm dễ nhìn. Cái này bác sai mod move vô box phần mềm ấy
ok bác. lần sau em sẽ lưu ý hơn.
Reply With Quote
  #15  
Old 20-01-2019, 17:51
BiBanXCaiNick's Avatar
BiBanXCaiNick BiBanXCaiNick is offline
Senior Member
Join Date: 03-2017
Location: HN
Posts: 1,210
Re: Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

Làm cái gì mà lằng nhằng thế. Lại còn bắt phải cài môi trường python xong tự compile mới chạy được nữa
Script nhẹ nhàng thế này có phải đỡ hơn không. Hỗ trợ link trực tiếp cả xem video trực tiếp luôn

Code:
// ==UserScript==
// @name     Them link download folder ggdrive
// @version   0.5.1
// @description none
// @author    vozer
// @match    https://drive.google.com/drive/*
// @require   https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js
// @downloadURL https://pastebin.com/raw/KAWsHDr6
// @updateURL  https://pastebin.com/raw/KAWsHDr6
// @grant    none
// ==/UserScript==


// Hướng dẫn sử dụng:
// - Đầu tiên hãy đảm bảo bạn đang dùng chế độ danh sách thay vì chế độ lưới (nút thay đổi ở góc trên bên phải), để script hoạt động trơn tru.
// - Trên trang google drive, các bạn nhấn vào hình con moè ở góc trên bên trái để get link
// - Bên cạnh con moè là 2 ô điền ("Từ" vị trí thứ "a", "Lấy" "b" link), mục đích là để bạn down từ link thứ a và b-1 link tiếp theo,
// bởi vì nếu down quá ~100 link 1 lần, drive sẽ cho rằng bạn spam và khoá chức năng download của bạn trong một thời gian nhất định (không ảnh hưởng chức năng nhập link vào idm, link nhập vào idm vẫn sẽ download bình thường)
// Cách điền vào ô đó:
// + Get hết -> Từ: 1, Lấy 999999 (hay Lấy 0) (dùng nhập vào IDM thì cứ thoải mái chọn cái này)
// + Get 50 link đầu -> Từ: 1, Lấy 50 (hoặc Từ 0, lấy 50)
// + 50 link sau -> Từ: 51, Lấy 50
// + 50 link từ cuối lên -> Từ: -1, Lấy 50
// + 50 link kế tiếp từ cuối -> Từ: -51, Lấy 50
// ** Lưu ý, trước khi nhấn vào con moè để get link, nếu thư mục quá dài, các bạn hãy kéo xuống cuối cùng đến khi drive load hết các file đó, nếu không sẽ không get được hết link **
// - Chức năng xuất ra file txt: như tên của nó; tích vào hộp bên cạnh để thêm tên tệp trước mỗi link
// - Chức năng nhập vào IDM (một phần mềm download file nhanh): Các bạn sẽ được xuất ra 1 file .bat, chạy file .bat đó để thêm tất cả các file bạn get vào hàng chờ IDM
// sau khi đã nhập xong, các bạn sẽ thấy các file đó trong danh sách của IDM, để bắt đầu download, hãy kéo chọn file cần down, sau đó nhấn nút resume
// nếu đường dẫn không tìm thấy, các bạn hãy thay đường dẫn mình ghi sẵn ở dưới đây
// *Advanced {chức năng này dùng api trực tiếp của google, nên lấy file rất nhanh, khá là tiện, nhưng api key là của mình, nên nếu quá tải, bạn hãy dùng api của bạn, thay ở dưới này}

const DUONG_DAN_IDM = 'C:/Program Files (x86)/Internet Download Manager'; // đường dẫn IDM trên máy, thay "\" -> "\\" hoặc "/" ;dùng cho chức năng import link vào IDM
const GOOGLE_API_KEY = 'AIzaSyC1atcFEAHcJzpxvTS0SCwCKUU3tpo-qg0' // dùng cho chức năng import link vào IDM, đừng thay đổi nếu bạn không biết mình đang làm gì

let $ = window.jQuery;
function parseFileSize(val) { // get file size in megabytes
  if(!val.length) return 0;
  let amplifier;
  if (/k/i.test(val)) amplifier = -1;
  else if (/m/i.test(val)) amplifier = 0;
  else if (/g/i.test(val)) amplifier = 1;
  else amplifier = -2;
  const size = parseInt(val.match(/[0-9.]+/i))*Math.pow(1024, amplifier);
  return size;
}

let intervals = [];

function checkExpired() {
  let counter = 300; // links get deleted after exact 5 minutes of inactivity
  $('.link-list').append(`<div style="font-size: 15px;font-weight: bold;" id="counter">Time left: ${counter} s</div>`);
  intervals.push(setInterval(() =>{
    if (counter > 0 ) {
      counter--;
      $('#counter').text(`Time left: ${counter} s. Nhấn chuột phải để xem video trực tiếp.`);
    }
    else {
      $('.link-list').empty();
      $('.link-list').append(`<div style="font-size: 15px;font-weight: bold;" id="counter">Expired. Please click moè again!</div>`);
    }
  },1000));
}

function downAll() {
  $('.dl-button > a').each(function() {
    window.open($(this).attr('href'));
  })
}

function exportTxt() {
  if (!$('.dl-button > a').length) return;
  let text = 'Vài điều lưu ý: \n-File riêng tư(chưa được chia sẻ), file trên 100MB, file trên 25MB có đuôi là "apk,rar,zip,gz" nếu dùng link này trên IDM hay các trình duyệt khác sẽ bị lỗi. Chỉ có thể down trực tiếp bằng link đã get trên web hoặc dùng "Xuất cho IDM"(nên dùng)\n-File không riêng tư có thể dùng chức năng "Xuất cho IDM"\nLink đã được xuất bởi tiện ích:\n';
  if($('#inclFilename').prop('checked')) {
    $('.dl-button').each(function() {
      text += `${$(this).text()}${$(this).children('a')[0].href}\n`;
    })
  } else {
    $('.dl-button > a').each(function() {
      text += $(this)[0].href +'\n';
    })
  }
  let link = document.createElement('a');
  link.href = `data:text/plain;charset=UTF-8,${text}`;
  link.download = `export_${Date.now()}.txt`;
  link.click();
  link.remove();
}

function exportIDM() {
  const fileCount = $('.dl-button').length;
  if (!fileCount) return;
  let text = `@echo off
\ncls
\nif exist "${DUONG_DAN_IDM}/IDMan.exe" (
\necho Tim thay IDM. Nhan phim bat ky de them link vao IDM.
\npause
\n) else (
\necho Da co loi xay ra. Khong tim thay IDM.
\npause
\nexit
\n)
\necho Dang them file vao IDM, hay doi ti...
\ncd /d "${DUONG_DAN_IDM}"`;
  $('.dl-button').each(function() {
      text += `\nIDMan /d "https://www.googleapis.com/drive/v3/files/${$(this).attr('data-id')}/?key=${GOOGLE_API_KEY}&alt=media" /f "${$(this).children('span').text()}" /a`;
  })
  text+=`\necho Da them thanh cong ${fileCount} link vao IDM.
\ntimeout /t 3
\nIDMan`;
  let link = document.createElement('a');
  link.href = `data:text/plain;charset=UTF-8,${text}`;
  link.download = `export_${Date.now()}.bat`;
  link.click();
  link.remove();
}

function getLink() {
  let from = parseInt($('#from').val());
  const count = parseInt($('#count').val());
  if(from==0) from++;
  const totalFiles = $('.NtzyH').last().find('.WYuW0e:not(.RDfNAe)').length;
  $('.NtzyH').last().find('.WYuW0e:not(.RDfNAe)').each(function(i) {
    i++;
    if(from>=0) {
      if (i<from || (count!=0 && i>from+count-1)) return;
    } else {
       if(i>totalFiles+from+1 || (count!=0 && i<totalFiles+from-count+2)) return;
    }
    const fileId = $(this).attr('data-id');
    const fileName = $(this).find('.KL4NAf').text() || $(this).find('.Q5txwe').text();
    const fileSize = $(this).find('.jApF8d:last').text();
    if (fileSize === '—') return; // normally folders or google-native files
    $('.link-list').append(`<div class="dl-button" id=${i} data-id=${fileId}></div>`);
    if(!fileSize || parseFileSize(fileSize) >= 100 || (parseFileSize(fileSize) >= 25 && /\.(?:rar|zip|gz|apk)$/i.test(fileName))) {
      $.get(`/uc?id=${fileId}&export=download`, html => {
        const dlLink = $(html).find('#uc-download-link').attr('href');
        $(`.dl-button#${i}`).append(`<span>${fileName}</span> - ${fileSize}<a href="${dlLink}" target="_blank">
<img src="https://i.imgur.com/qvGtLXa.png?1" style="margin: 0 10px;"></a>`)
          .contextmenu(() => {$('.vid-player').html(`<div style="font-size: 13px;font-weight: bold;">This plays ${fileName}</div><video width="320"
height="180" controls src="${dlLink}"></video>`)});
      });
    } else {
      $(`.dl-button#${i}`).append(`<span>${fileName}</span> - ${fileSize}<a href="/uc?id=${fileId}&export=download">
<img src="https://i.imgur.com/qvGtLXa.png?1" style="margin: 0 10px;"></a>`)
        .contextmenu(() => {$('.vid-player').html(`<div style="font-size: 13px;font-weight: bold;">This plays ${fileName}</div><video width="320"
height="180" controls src="/uc?id=${fileId}&export=download"></video>`)});
    }
  });
}

const catContent = `<img id="cat-dl" style="margin-left:10px" src="https://i.imgur.com/1iqnhzl.png?1"><div>
<div>Từ: <input style="width: 35px;" id="from" value=1></div>
<div>Lấy: <input style="width: 30px;" id="count" value=50></div>
</div>`;

if(!$('.gb_ce').length) $('.a-D-B-Lc-j').append(catContent); // add get button
  else $('.gb_lc').last().append(catContent);
$('#cat-dl').on('click',() => {
  if(isNaN(parseInt($('#from').val())) || isNaN(parseInt($('#count').val())) || parseInt($('#count').val()) < 0) return; // invalid values in fields
  console.log('Getting...');
  while (intervals.length>0) { // prevent multiple instances of timers
    clearInterval(intervals[0]);
    intervals.shift();
  }
  const checkElem = setInterval(() => {
    if ($('.WYuW0e').length) {
      clearInterval(checkElem);
      if ($('.link-list').length) {
        $('.link-list').remove();
        $('.vid-player').remove();
      }
      $('.v9czFf').last().before(`<div class="link-list"><button id="downAll">Down một cục</button>
<button id="exportIDM">Xuất cho IDM</button>
<button id="exportTxt">Xuất file txt</button><input type="checkbox" id="inclFilename" name="inclFilename"><label for="inclFilename">Kèm tên từng file</label><br></div>
<div class="vid-player" style="position:fixed;right:80px;top:160px;z-index:99999;background:#efefef;width:320px;"></div>`);
      $('#downAll').click(() => downAll());
      $('#exportTxt').click(() => exportTxt());
       $('#exportIDM').click(() => exportIDM());
      checkExpired();
      getLink();
    }
  }, 500);
});
__________________
dfc flan flan~

B450 Tomahawk MAX - Ryzen 5 3600 - RTX 2060 Super - Trident Z RGB 16GB - FOCUS+ FX650 - Gammaxx 400 - VG27AQ

Last edited by BiBanXCaiNick; 19-02-2020 at 16:02.
Reply With Quote
  #16  
Old 20-01-2019, 17:57
Atematsu Atematsu is offline
Senior Member
Join Date: 08-2017
Posts: 2,142
Re: Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

Quote:
Originally Posted by locha9066 View Post
Tập tọe nghịch python ._. Tặng các bác cái tool mới nghịch đc:
Tool download từ Google Drive không cần chờ nén.
- Yêu cầu:
 • môi trường python 2
 • có id folder/file
 • có internet..
Phù hợp các bạn sinh ziên đi tải tài liệu từ Drive nha :v khỏi cần ngồi chờ nó nén xong lại phải về giải nén..

Link: https://sharengay.com/chia-se-tool-d...ho-nen-folder/

Updated:
 • Check và redownload các file down dở hoặc bị corrupt (down lại từ đầu :v chưa tìm đc cách resume :v )
 • Down đc các file có tên tiếng Việt.
Có tặng kèm malware làm quà khuyến mãi ko
Reply With Quote
  #17  
Old 23-01-2019, 00:45
xman2911's Avatar
xman2911 xman2911 is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2007
Location: Location: Location: Location: Hà Nội
Posts: 4,761
Re: Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

Quote:
Originally Posted by BiBanXCaiNick View Post
Làm cái gì mà lằng nhằng thế. Lại còn bắt phải cài môi trường python xong tự compile mới chạy được nữa
Script nhẹ nhàng thế này có phải đỡ hơn không. Hỗ trợ link trực tiếp cả xem video trực tiếp luôn

Code:
// ==UserScript==
// @name     Them link download folder ggdrive
// @version   0.4
// @description none
// @author    vozer
// @match    https://drive.google.com/drive/u/*/folders/*
// @match    https://drive.google.com/drive/folders/*
// @require   https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js
// @grant    none
// ==/UserScript==

function parseFileSize(val) {
  let amplifier;
  if (/k/i.test(val)) {amplifier = -1}
  else if (/m/i.test(val)) {amplifier = 0}
  else if (/g/i.test(val)) {amplifier = 1}
  else {amplifier = -2}
  const size = parseInt(val.match(/[0-9.]+/i))*Math.pow(1024, amplifier);
  return size;
}

let RESET = false;

function checkExpired() {
  let counter = 300
  $('.link-list').append(`<div style="font-size: 15px;font-weight: bold;" id="counter">Time left: ${counter} s</div>`);
  const minus = setInterval(() =>{
    if (RESET) {
      clearInterval(minus);
      RESET = false;
    } else if (counter > 0 ) {
      counter--;
      $('#counter').text(`Time left: ${counter} s. Nhấn chuột phải để xem video trực tiếp`);
    }
    else {
      clearInterval(minus);
      $('.link-list').empty();
      $('.link-list').append(`<div style="font-size: 15px;font-weight: bold;" id="counter">Expired. Please click moè again!</div>`);
    }
  },1000);
}

$('.a-D-B-Lc-j').append('<img id="cat-dl" style="margin-left:20px" src="https://i.imgur.com/1iqnhzl.png?1">')
$('#cat-dl').on('click',() => {
  console.log('Getting...');
  const checkElem = setInterval(() => {
    if ($('.WYuW0e').length) {
      clearInterval(checkElem);
      if ($('.link-list').length) {
        $('.link-list').remove();
        $('.vid-player').remove();
        RESET = true;
      }
      $('.v9czFf').before(`<div class="link-list"></div><div class="vid-player"></div>`);
      checkExpired();
      setTimeout(() => {
        $('.link-list div').sort(function(a,b) {
          const contentA = parseInt( $(a).attr('id'));
          const contentB = parseInt( $(b).attr('id'));
          return (contentA < contentB) ? -1 : (contentA > contentB) ? 1 : 0;
        }).appendTo('.link-list');
        $('.dl-button').each(function() {
          $(this).contextmenu(() => {
            $('.vid-player').html(`<div style="font-size: 15px;font-weight: bold;">This plays ${$(this).text()}</div><video width="711"
height="400" controls src="${$(this).find('a').attr('href')}"></video>`);
          });
        });
      }, 3000);
      $('.WYuW0e').each(function(i) {
        const fileId = $(this).attr('data-id');
        const fileName = $(this).find('.KL4NAf').text() || $(this).find('.Q5txwe').text();
        const fileSize = $(this).find('.jApF8d:last').text();
        if(!fileSize || parseFileSize(fileSize) > 25) {
          $.get(`/uc?id=${fileId}&export=download`, html => {
            const dlLink = $(html).find('#uc-download-link').attr('href');
            $('.link-list').append(`<div class="dl-button" id=${i}>${fileName} - ${fileSize}<a href="${dlLink}" target="_blank">
<img src="https://i.imgur.com/qvGtLXa.png?1" style="margin: 0 10px;"></a></div>`);
          });
        } else {
          $('.link-list').append(`<div class="dl-button" id=${i}>${fileName} - ${fileSize}<a href="/uc?id=${fileId}&export=download">
<img src="https://i.imgur.com/qvGtLXa.png?1" style="margin: 0 10px;"></a></div>`);
        }
      });
    }
  }, 100);
});
Thêm vào Tampermonkey hả thím? Có phải edit gì nữa không? Sao em thử mà ko đc ta
__________________
Ship hàng từ Mỹ về Việt Nam - Prime Order
https://www.FB.me/PrimeOrder

Group săn deal & ship hàng Mỹ - Trung:
Quote:
https://www.FB.com/groups/sanvaship/
Reply With Quote
  #18  
Old 23-01-2019, 01:30
BiBanXCaiNick's Avatar
BiBanXCaiNick BiBanXCaiNick is offline
Senior Member
Join Date: 03-2017
Location: HN
Posts: 1,210
Re: Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

Quote:
Originally Posted by xman2911 View Post
Thêm vào Tampermonkey hả thím? Có phải edit gì nữa không? Sao em thử mà ko đc ta
Thêm xong thím vào folder google drive rồi nhấn vào con moè ấy
__________________
dfc flan flan~

B450 Tomahawk MAX - Ryzen 5 3600 - RTX 2060 Super - Trident Z RGB 16GB - FOCUS+ FX650 - Gammaxx 400 - VG27AQ
Reply With Quote
  #19  
Old 23-01-2019, 01:47
xman2911's Avatar
xman2911 xman2911 is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2007
Location: Location: Location: Location: Hà Nội
Posts: 4,761
Re: Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

Quote:
Originally Posted by BiBanXCaiNick View Post
Thêm xong thím vào folder google drive rồi nhấn vào con moè ấy


Không thấy con moè nào thím ơi, còn bị lỗi gì hay sao đó
__________________
Ship hàng từ Mỹ về Việt Nam - Prime Order
https://www.FB.me/PrimeOrder

Group săn deal & ship hàng Mỹ - Trung:
Quote:
https://www.FB.com/groups/sanvaship/
Reply With Quote
  #20  
Old 23-01-2019, 01:49
WANWULIN's Avatar
WANWULIN WANWULIN is offline
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2007
Location: Hà Nội - Đà Nẵng - Sài Gòn - Tây Ninh
Posts: 4,120
Re: Tặng vozer cái tool download từ Google Drive không cần chờ nén mới nghịch

ai viết dùm tui có tool download nguyên album trong group facebook dùm cái cảm ơn rất nhiều
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:30.